×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do Newslettera

Sprzęt PPOŻ z decyzją UDT


2024-02-27

Szanowni Państwo

        W związku ze zmianą podejścia Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie postępowania z gaśnicami przenośnymi na dwutlenek węgla, wymaga się aby przed rozpoczęciem eksploatacji gaśnicy przenośnej GS-5X i urządzenia gaszącego układy elektroniczne UGS-2X została wydana decyzja zezwalająca na ich eksploatację. Dlatego GZWM S.A. chcąc wspomóc swoich klientów i odbiorców wprowadza do sprzedaży dwie nowe pozycje z zakresu sprzętu przeciwpożarowego. Będzie to gaśnica śniegowa GS-5X B/E energetyczna oraz urządzenie gaszące układy elektroniczne UGS-2X z wydaną decyzją UDT zezwalającą na eksploatację. Dodatkowy koszt GS-5X B/E oraz UGS-2X z wydaną decyzją UDT zezwalającą na eksploatację będzie wynosił 25,00 zł netto.
 

Poniżej podajemy stanowisko Urzędu Dozoru Technicznego dotyczące decyzji zezwalających na eksploatację gaśnic i urządzeń na dwutlenek węgla: 

  • Zbiorniki gaśnic na CO2 zgodnie z obowiązującym prawem powinny być objęte dozorem technicznym pełnym zgodnie z pozycją 92 załącznika 1 do rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego dla niektórych urządzeń ciśnieniowych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2022, poz. 68). Natomiast zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. 2023 r., poz. 1622) urządzenia objęte dozorem pełnym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji zezwalającej na eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego. 
     
  • Decyzja zezwalająca na eksploatację wydawana jest na eksploatującego, tj. podmiot odpowiedzialny za stan techniczny oraz warunki eksploatacji. Informujemy, że zgodnie ze stanowiskiem UDT istnieje możliwość wystawienia przez Oddział/Biuro UDT zbiorczych decyzji zezwalających na eksploatację partii zgłaszanych gaśnic CO2, wyprodukowanych w danych roku, w których stroną tj. eksploatującym będzie GZWM S.A. 
     
  • W przypadku gdy nastąpi zmiana eksploatującego na inny podmiot niż wskazany w decyzji GZWM S.A. wówczas mogą mieć zastosowanie przepisy art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym o ile spełnione będą wszystkie warunki określone w tym przepisie. UDT w takiej sytuacji nie pobiera opłat.